วิทยาศาสตร์
นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายทิวากร  ศรีสุระ
ตำแหน่ง ครู


นายวีระยุทธ  แสนยะบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายรักชัย  มะโนเอื้อ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสาวศุภักษร  สิงห์ลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสาวสุกัญญา  กิ่มกระมล
ตำแหน่ง ครู


นางสาวชลลัดดา  อรรถประจง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Comments