ทำเนียบผู้บริหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วาระการดำรงตำแหน่ง
1

นายเฉลิม  โกวิทวัฒนา   

ครูใหญ่

ปี 2519 – 2520

2

นายสุรพงษ์  คำศรี

ครูใหญ่

ปี 2520 – 2522

3

นายสุมิต  บุดดา

ครูใหญ่

ปี 2522 – 2525

4

นายบุญช่วย  ชำนาญทาง

อาจารย์ใหญ่

ปี 2525 – 2530

5
นายพิชิต  จันทร์ชมพู

 

 

 

อาจารย์ใหญ่

 

 

 

ปี 2530 – 2535

6
ว่าที่ ร.ต. สมพล  โภคสวัสดิ์

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ปี 2535 – 2546

7
นายคำพันธ์  บุญยืด

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ปี 2547 – 2550

8
นายเงิน    จานนอก

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ปี 2550 – 2551

9
นายไพบูลย์   กล้าหาญ

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ปี 2551 – 2554

10
นายไกรศร   ทองมูลชัย

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ปี 2554 – ตุลาคม 2557

11
นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

15 ตุลาคม 2557 -
30 กันยายน 2560


 12    
นายวรณัฐ  ทีบัวบาน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
โทร 089-9988022,
093-0679473 
e-mail : woranat@bungpalai.ac.th  
      
 

1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

Comments