สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
“ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา”


คติธรรมของโรงเรียน
“นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา”
“ไม่มีแสงสว่างใดจะสว่างเท่าแสงแห่งปัญญา”


สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า-ขาว”
สีฟ้า              หมายถึง          ก้าวหน้า
สีขาว             หมายถึง          คนบริสุทธิ์
สีฟ้า – ขาว      หมายถึง          “คนดีบริสุทธิ์จะก้าวไปได้ไกล”


อักษรย่อโรงเรียน                             บ.ล.


ดอกไม้ประจำโรงเรียน                       ดอกพะไล 


Comments