ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบึงพะไลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยการคิดริเริ่มของนายสุข  ถนอมดำรงศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนโนนระเวียง   
นายฝั่น  ปะนิทานัง  กำนันตำบลบึงพะไล   และเจ้าอธิการปิ่น  เกสโล    เจ้าอาวาสวัดโนนระเวียง โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง และชาวบ้านในเขตตำบลบึงพะไล และเขตใกล้เคียง      เสนอขอให้ทางราชการอนุญาตเปิดโรงเรียนระดับมัธยมประจำตำบลขึ้น  มีนายสุวรรณ  ชนะกัญญา  รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
          เริ่มแรกเปิดทำการสอนชั้น มศ.1  มีนักเรียน  22  คน  โดยมี   นายเฉลิม  โกวิทวัฒนา  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนายสมพงษ์  เพียซ้าย  เป็นครู
ผู้สอนและครูจากโรงเรียนโนนระเวียงบางคนช่วยสอนในบางวิชา  อาคารเรียนใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนโนนระเวียงเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมาย้ายไปสอนที่ศาลาวัดบ้านโนนระเวียง  อยู่ได้สักระยะหนึ่งจำนวนห้องเรียนก็เพิ่ม  นักเรียนก็มากขึ้น   ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  โรงเรียนจึงได้ทำการย้ายจากศาลาวัดมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินบริจาคบางส่วนของ  นายแสง - นางก้อน  โคตรมงคุณ และนายเที่ยง บทนอก บริจาคที่ 9 ไร่ 3 งาน  และได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน  โดยมีเจ้าอธิการ ปิ่น  เกสโล  เป็นผู้ชักชวนนำผู้ปกครองและชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น 
คณะผู้คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
                   นายสุข ถนอมดำรงศักดิ์          ครูใหญ่โรงเรียนโนนระเวียง 
                   นายฝั่น  ปะนิทานัง                 กำนันตำบลบึงพะไล
                   เจ้าอธิการปิ่น  เกสโล              เจ้าอาวาสวัดโนนระเวียง

พื้นที่ของโรงเรียน         เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

สภาพชุมชน
          ลักษณะเขตที่ตั้ง
                    โรงเรียนบึงพะไล ตั้งอยู่ในเขตตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน บ้านพะไล บ้านหัวบึง บ้านบะระเวียง บ้านโนนระเวียง บ้านหนองบัวกอง บ้านหนองเต่า บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโคบาล บ้านหนองขามน้อย บ้านหนองเต่าพัฒนา บ้านศาลาหนองขอน บ้านราชมงคล บ้านห้วยยาง บ้านศิลาทอง บ้านหนองโคบาลเหนือ โดยโรงเรียนห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา 100 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอแก้งสนามนาง 12 กิโลเมตร
          อาณาเขตติดต่อ
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
                   ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา        
          อาชีพ
                   อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่อ้อย
                   อาชีพเสริม ทอผ้า 


Comments