ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                                   
                                                                      
                                                        
                                                                                                                      
                          นายอดุลย์  โชติกลาง                                                                 นายสุรธีร์  รวงน้อย
       ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                     ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางวิไลพร  ทองดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


                                                                      
                    นางสาวกาญจนา  มีเสมอ                                                   นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง  
         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ           ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
Comments