ภาษาไทยนางสาวกาญจนา  มีเสมอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการนางสาวพรรณิกา  ป้องหานาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Comments