ภาษาต่างประเทศนายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุรธีร์  รวงน้อย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

Comments