กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
ตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอดุลย์  โชติกลาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายรักษ์ไชย  มะโนเอื้อ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ งานกิจกรรม 5 ส และอาคารสถานที่


นางพิเชียร  ศรีสำราญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ


นางสาวศุภักษร  สิงห์ลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ งานระบบความสัมพันธ์กับชุมชน

Comments