กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
ตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุรธีร์  รวงน้อย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเพ็ญพร  ถวิลนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ งานนิเทศระบบการเรียนการสอน
นายณัฐวุฒิ  ปานเพชร
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานทะเบียน


นางสาวจินตรา  จารึกกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Comments