กลุ่มงานบริหารงบประมาณนายสุพจน์  เที่ยงน้อย
ตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและงบประมาณ

นางสาวพรรณิกา  ป้องหานาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวสุกัญญา  กิ่มกระมล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ งานบัญชี


นางสาวจินดาพร  หาญนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ

นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด
ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ งานการเงิน


นายทิวากร  ศรีสุระ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยงานการเงิน
Comments