โครงการประกวดการเขียนซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ


  หลักการและเหตุผล


        เนื่องจากปัจจุบันองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนมีการนำโปรแกรมประยุกต์เข้าไปใช้งานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

การเขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพต่อไป


        ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดโครงการประกวดแข่งขันการเขียนซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงต่อไปในอนาคต

  

  วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้การทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
  2.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบงานทางด้านธุรกิจ
  3.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะจบออกไปปฏิบัติงานจริง
  4.  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอก


    วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

    วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 . ห้องประชุม A3-202 วิทยาเขตรังสิตComments