ข้อมูลส่วนตัว สมาชิกกลุ่ม 5

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112_1401_g5-1/


นาย ภคภัทร นรังศิยา 1570513349 เลขที่ 79
http://bit.ly/ge112_1570513349

นาย ณัฏฐชัย จันทคณานุรักษ์ 1570513398 เลขที่ 81
http://bit.ly/ge112_1570513398

นาย สาเรศร์ หล่อกิตติวณิชย์ 1570513414 เลขที่ 82
http://ิbit.ly/ge112_1570513414

นางสาว จุรีย์พร ภักดีโต 1570513679 เลขที่ 88
http://bit.ly/ge112_1570513679

นาย ทีฆทัศน์ จับศรทิพย์ 1570513422 เลขที่ 83
http://bit.ly/ge112_1570513422

นางสาว ฐิตินันท์  ชาติพรหม 1570513737 เลขที่ 92
http://bit.ly/ge112_1570513737

นางสาว ศิริญญา แย้มบุญมาก 1570513745 เลขที่ 93
http://bit.ly/ge112_1570513745

นางสาว กาญจนา ลิเหล็ก 1570513711 
เลขที่ 91
http://bit.ly/ge112_1570513711

นาย นันทวัฒน์ สันติสุขโพธา 1570513505 
เลขที่ 86
http://bit.ly/ge112_1570513505

นาย อลังการ สังข์สวัสดิ์ 1570513430 
เลขที่ 84
http://bit.ly/ge112_1570513430

นางสาว อาทิมา กลัดประเสริฐ 1570513380 
เลขที่ 80
bit.ly/ge112_1570513380-1

นางสาว สุนันทา ใจตรง 1570513497 
เลขที่ 85
http://bit.ly/ge112_1570513497