รายชื่อสมาชิก Pantip Girls สวยใสสไตล์ไฮเทคค่ะ

เลขที่  ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา
 no.82 นาย      อธิวุฒิ              พิทักษ์ไมตรี (หัวหน้ากลุ่ม)1570208635
 no.48 นางสาว ลภัสรินทร์         พรหมราช 1570205292
 no.49 นางสาว นิศากร            โอกาศ 1570205300
 no.56 นางสาว นัธมน              วรฐิติศักดิ์ 1570206456
 no.57 นางสาว ปวีณ์นุช            ชมบุหรั่น 1570206522
 no.58 นางสาว สุภาพร            พละวงศ์ 1570206555
 no.59 นางสาว กันธิชา            เพียรดี 1570206563
 no.60 นางสาว กนกวรรณ        เมฆกระจาย 1570206571
 no.66 นางสาว ดาริน               ธนโชคกรกิติ 1570207025
 no.71 นางสาว สาลินี               ทองแดง 1570207355
 no.72 นาย       ศิรวัฒน์            ผลพฤกษาทรัพย์ 1570207520