รายชื่อกลุ่ม Clay

สมาชิกในกลุ่ม
https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570200376/


นาย จิรภัทร ควรสุวรรณ              1570200376                เลขที่        10

นาย บรรยง ธนศิริพร                  1570200897                เลขที่        14
https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570202752/

นาย พีรณัฐ จับศรทิพย์                 1570202752                เลขที่        29

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-570202794/home

นาย จิรวัฒน์ ยอดอินทร์                1570202794                เลขที่        30
https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570203107/

นาย ธราดล อาจอภิสิทธิ์                1570203107                เลขที่        34


https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570204808/home-1

นาย เอกกรินทร์ โกศลวิบูลย์พงศ์   1570204808                เลขที่        45

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112_1570206928/home

นาย ภูวิศ ขนอม                             1570206928                เลขที่        65

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570207348/

นาย เอกชวิน หุ่นอยู่                       1570207348                เลขที่        70

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-1570207850/

นาย ณัฐภัทร สิทธิญาวณิชย์          1570207850                เลขที่        74

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112_1570208346/home

นาย รัฐธนินท์ เหมะทรงวัฒน์          1570208346                เลขที่        80

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-6131-clay-jutipak/

นาย จุติภัค กิจสันทัด                      1570209351                เลขที่        85

https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112-157020/

    นาย คุณานนท์ โคตรจังหวัด           1570208379                เลขที่        9999