Usługi i Specjalności

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie  i aktualizację polityki rachunkowości z planem kont,
 • przygotowywanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych,
 • prowadzenie ewidencję środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • opracowanie i tworzenie raportów dla potrzeb Klientów,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatkowe Księgi Przychodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
 • ewidencje kosztów i przychodów,
 • ewidencje środków trwałych i ewidencję wyposażenia,
 • ewidencje dla celu podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kadry i Płace

Obsługa kadrowo płacowa:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
 • obsługa programu płatnik i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu,
 • przygotowywanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R, PIT-8R, IFT-1R
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS, 
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP.