Nasza Firma‎ > ‎Nasz Zespół‎ > ‎

Krzysztof Przybylak - Współwłaściciel


Z wykształcenia magister inżynier informatykWydział Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada certyfikaty oraz uprawnienia: m.in. certyfikat – rozliczanie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zdał egzaminy na syndyka masy upadłości, ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu finansów (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), w Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zarządzania oraz zdał egzamin i jest uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył studia menedżerskie Executive MBA i posiada dyplom Master Of Business Administration wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i instytucję autoryzującą - The IAE Aix Graduate School of Management, the business school of the Aix-Marseille University (największy uniwersytet francuski)

Pracując, realizował: 

Zadanie: odzyskać pieniądze dla Banku Śląskiego od Przedsiębiorstwa Energopol w Czeladzi.

W ciągu pół roku – skutecznie windykując od upadłego przedsiębiorstwa jego majątek (wykorzystując kompetencje syndyka), doprowadził do sprzedaży dla Zakonu - Congregation of Marian Hill Missionaries -  nieruchomości zabudowanej znajdującej się w tym mieście. Obecnie znajduje się tam nowicjat tego Zakonu. Bank odzyskał zaangażowane środki finansowe.

Zadanie: dokonać konwersji do nowego planu kont dla banku i wdrożyć go w nowym systemie informatycznym.

Na podstawie Umów z Górnośląskim Bankiem Gospodarczym S.A. (obecnie Getin Bank S.A.), brał czynny udział w skutecznym wdrożeniu nowego komputerowego systemu bankowego. Szkolił personel księgowy tej instytucji, w szczególności, w Oddziałach Jastrzębie Zdrój, Bielsko – Biała i Bytom, co zaowocowało pomyślnym przeprowadzeniem całej operacji. W Centrali tego Banku (pracował jako Naczelnik w Departamencie Informatyki), wykonując konwersję do nowego planu kont (było to ustawowe zobowiązanie dla wszystkich banków w Polsce). Dodatkowo, w Oddziale, w Będzinie, z powodzeniem zrestrukturyzował portfel klientów kredytowych tego Oddziału w zakresie sprzedaży ratalnej.

Zadanie: zorganizować, w Katowicach, nowy oddział firmy leasingowej Kredyt Banku S.A.

W przedsiębiorstwie tym  - Kredyt Lease S.A. - jako dyrektor Oddziału, wykorzystując wiedzę o instrumentach analiz finansowych, biznes planów i ich wpływie na wyniki finansowe, w kolejnych dwóch latach, sukcesywnie zwiększył przychody. Pozyskał, w tym okresie, ponad stu Klientów. Szczególnymi osiągnięciami było, oprócz typowych lesingów operacyjnych: sfinansowanie budowy pieca do produkcji bloczków budowlanych w PrefaBud w Bielsku Białej oraz transakcje leasingów finansowych kombajnów górniczych - dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dodatkowo, wspólnie z Panem prof. dr hab. Januszem Ostaszewskim – naukowcem i specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, przeprowadzał wykłady i szkolenia, z zakresu lesingów, dla pracowników Kredyt Banku S.A. i innych osób, które współpracowały z tą Instytucją.

Zadanie: napisać plan restrukturyzacji i zrestrukturyzować Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

Posiadając prokurę samoistną, jako dyr. ekonomiczno-finansowy, zarządzał Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. Opracował, wspólnie z Pracownikami tego Parku, plan restrukturyzacji i uzyskał pozytywną jego opinię działającego w Ministerstwie Skarbu Państwa Zespołu ds. Udzielania Pomocy Restrukturyzacyjnej oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w Warszawie. Na podstawie tego planu i równocześnie prowadzonej restrukturyzacji, Minister Skarbu Państwa - w formie pomocy publicznej - dokapitalizował ten Park .

Zadanie: skomercjalizować, oddłużyć, uzyskać dodatni wynik finansowy oraz przekazać akcje tak skomercjalizowanej Spółki do Urzędu Marszałka Województwa Śląskiego.

W IV kwartale 2004r. zastał Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – przedsiebiorstwo państwowe - z dużym zobowiązaniem do Ministerstwa Finansów. Oprócz tego, przedsiębiorstwo notowało stratę netto. Nie było ustawowo uregulowanych rezerw na odprawy emerytalne dla 1.400 osobowej Załogi. W 2005r., opracował biznes plan regulujący spłatę zobowiązania do Ministerstwa Finansów.  Plan ten został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego oraz uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Zobowiązanie zostało w ciągu 9 kwartałów w pełni uregulowane i spłacone. Konsekwencją, była komercjalizacja tego Przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2006r. powstała Spółka Akcyjna - 100% właściciel - Skarb Państwa, a od 8 listopada 2007r. - 80% właścicielem został Samorząd Województwa Śląskiego. 15% akcji otrzymali Pracownicy tego Przedsiębiorstwa. Z sukcesem, wykonanie tego planu i restrukturyzacja finansowa tego Przedsiębiorcy została w roku 2007 zakończona. Wykonanie zadania jakie postawił przed nim, we wrześniu 2004 roku Andrzej Bilnik - ówczesny dyrektor tego Przedsiębiorstwa, w 2007 roku zostało wykonane. Zarząd pierwszej kadencji pozostawił na kontach bankowych tej Firmy nadwyżkę finansową w gotówce. Zobowiązań - w strukturze pasywów 15% i ponadmiliardowy kapitał własny.

Zadanie: napisać program naprawczy dla DEFUM Fabryka Obrabiarek w Dąbrowie Górniczej.

Pracował jako pełnomocnik komisarza ds. programu naprawczego. Program naprawczy został oparty o artykuł 20a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, gdzie Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wydać zarządzenie o wniesieniu przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, w oparciu o skorygowane wartości aktywów netto z uwzględnieniem wartości aktywów pozabilansowych. Spółką, do której wniesionoby majątek DEFUM - była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), posiadająca także większościowy pakiet akcji publicznej Spółki Akcyjnej RAFAMET– producenta obrabiarek. Również, Skarb Państwa jako jednoosobowy udziałowiec Fabryki Obrabiarek PORĘBA Spółka z o.o. miał wnieść jej udziały także do ARP. W ten sposób powstałby holding – Obrabiarki Polskie. Program zawierający biznes plan uzyskał pozytywną opinię Wojewody Śląskiego - Organu Założycielskiego tej Firmy. 

Zadanie: napisać IV wersję programu restrukturyzacji Huty „Będzin” S.A. pozwalającego rozliczyć pomoc publiczną z 2003 roku; zrestrukturyzować i doprowadzić do prywatyzacji.

ZASTANE PROBLEMY.

Przedsiębiorstwo Huta „Będzin” S.A. – 100% Właściciel Skarb Państwa, od momentu skomercjalizowania – 3 XII 1998 roku, generowało straty na sprzedaży, zatrudniając ponad 1.000 Osób. Straty były pokrywane (finansowane) przez wysprzedaż majątku i zaciąganie kolejnych długów, i tak:

-          w 2002 roku sprzedano część przedsiębiorstwa (oddział produkcji bieli cynkowej),

-          w 2003 roku uzyskano i nie rozliczono pomoc publiczną od Skarbu Państwa,

-          w 2005 i 2006 roku sprzedano nieruchomości fabryczne,

-          w 2007 zaciągnięto długoterminowy kredyt.

W efekcie, przez 10 lat z prężnie działającego przedsiębiorstwa pozostał "szkielet".

Powodem kluczowym - tak rozwijającej się, dla tego przedsiębiorstwa, niekorzystnej rynkowej sytuacji, w gruncie rzeczy, był fakt braku dotychczasowego (istniejącego do roku 2002) głównego rynku zbytu. Główny profil produkcji w latach 2000 - 2008 okazał się niepotrzebny dla wcześniejszych odbiorców (produkcja dla wojska RP). Nastąpiła zmiana technologi produkcji jednego z asortymentów wyposażenia wojskowego i Huta Będzin S.A. utraciła (bezpowrotnie) rynek. Nowego rynku (jak widać z powyższego zestawienia dat) nie potrafiła znaleźć.

W takiej sytuacji zastał HUTĘ BĘDZIN S.A.

PLAN NAPRAWY.

  1. Sprzedawać rentownie poprzez nowoutworzoną sieć handlowców. Poszukiwać Klientów.
  2. Ciągły nadzór nad kosztami produkcji i sprzedaży (wprowadzenie centrów kosztów - controling). Zmniejszenie głównych pozycji kosztów - poza materiałami do produkcji - energii i robocizny.
  3. W wyniku cotygodniowych spotkań, w lipcu 2009 roku uzyskano porozumienie ze wszystkimi, działającymi w Hucie Związkami Zawodowymi, dotyczace docelowej restrukturyzacji zatrudnienia. W Hucie miało pozostać około 150 miejsc pracy - jego efekty byłyby widoczne, ze względu na okresy wypowiedzeń i odpraw – od stycznia 2010roku.
  4. Jednocześnie, ze względu na wcześniej zaciągnięte długi przystąpiono do uzyskania zgody Organów Spółki (co było prawnie bardzo skomplikowane – trwał bowiem rozpoczęty w lutym 2009 roku proces prywatyzacji) na sprzedaż  niepracującego majątku. Przychody z jego sprzedaży miały zaspokoić Wierzycieli (z Wierzycielami organizowano spotkania i informowano Ich o pracach Zarządu na bieżąco). We wrześniu 2009 roku ukazały się pierwsze ogłoszenia zapraszające do składania ofert na zakup.
  5. Trzeci punkt restrukturyzacji, bardzo pilny i dla osiągnięcia wyżej przedstawionych celów niezbędny, polegający na pozyskaniu środków pieniężnych na bieżące wydatki, na konieczne odprawy - stanowił główny problem działalności zarządu.
  6. Istotnym, kolejnym, czwartym punktem restrukturyzacji (1.rentowność na sprzedaży, 2.oddłużenie, 3.uzyskanie bieżącej płynności)  – była konieczność znalezienia docelowego inwestora – właściciela Huty. Doradca prywatyzacyjny, powołany przez Ministra Skarbu Państwa do wyceny akcji Huty, skończył swoją pracę we wrzesniu 2009 roku a memorandum informacyjne dla inwestorów zostało napisane z datą 2 października 2009 roku.
  7. Zarząd uważał, że jedynym rozsądnym wyjściem, byłoby dokapitalizowanie Huty kapitałem, przez ewentualnego, docelowego Właściciela (inwestora branżowego), na przykład KGHM – Polska Miedź S.A., lub wydzierżawienie Huty innym przedsiębiorcom, którzy mieliby kontynuować produkcję, posiadając środki finansowe na nabycie surowców.
  8. Ze względu na brak środków na odprawy, w dniu 4 września br. wystąpiono z wnioskiem do instytucji finansowej o udzielenie pożyczki obrotowej, zabezpieczonej majątkiem Huty.
  9. Ze względu na brak decyzji w tej sprawie, Zarząd Huty zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o ustanowienie likwidatora (podstawa prawna art. 459, pkt 2 ksh), z zamiarem, że dokończy on proces prywatyzacji.

W grudniu 2009 roku odstąpiono jednak od planu naprawy i likwidator złożył wniosek do sądu o upadłość. Syndyk prowadzi dalej działalność produkcyjną co potwierdza słuszność wcześniejszych założeń restrukturyzacyjnych zarządu. 

Zadanie: wspólnie z Zarządem, opracować program restrukturyzacji Elektrowni Chorzów S.A. oraz wykonać jego realizację.

Inne zadania: Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od listopada 2009 roku doradzał ponad 60 osobom, aplikującym do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, Województwo Śląskie "Startuj z nami-zostań przedsiębiorcą". 

Był członkiem Komitetów Oceny Wniosków tego Programu w województwach lubelskim i małopolskim.

kontakt:

Reuters - BusinessNews