Nasza Firma

Nasza Firma to: motywacja wewnętrzna, sumienność i solidność, umiejętność pracy w zespole, zdolność ustalania priorytetów i efektywnego planowania zadań, umiejętność słuchania, umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

PROWADZIMY KSIĘGI RACHUNKOWE:

spółek prawa handlowego,
spółek osobowych,
stowarzyszeń,
fundacji.

WYKONUJEMY:
 • sprawozdania finansowe (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów, zmiany w kapitale własnym, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym (CIT, PIT, VAT),
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji płacowych,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • sporządzanie biznes planów,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie projektów twardych i miękkich.
POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE:
 • wyceny zobowiązań wobec dostawców surowców, materiałów i usług do sprawozdań finansowych,
 • wyceny należności,
 • prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,,
 • wycen aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z budżetem,
 • aktualizacji zasad polityki rachunkowości stowarzyszeń, spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie na podstawie ksiąg rachunkowych i ewidencji, dla celów podatkowych, deklaracji i rozliczeń z budżetem,
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową stowarzyszeń z zasobów Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzania wniosków kredytowych,organizowania i obsługi Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenia negocjacji z kontrahentami i ubezpieczycielami,
 • przekształceń – w zakresie rachunkowości - spółki cywilnej w spółkę jawną, w szczególności:
  • sporządzania wyceny aktywów i pasywów spółki w związku z przejściem z ewidencji podatkowej - książki przychodów i rozchodów na ewidencję zdarzeń gospodarczych według ustawy o rachunkowości - księgi rachunkowe,
  • opracowania zasad polityki rachunkowości spółki,
  • sporządzania bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych spółki,
  • wdrożenia systemu finansowo - księgowego firmy,
  • opracowania zasad obiegu dokumentów spółki,
 • organizowania działalności spółek prawa handlowego:
  • bilansu otwarcia ksiąg handlowych,
  • zgłoszenia jednostki dla celów podatkowych w Urzędzie Skarbowym,
  • zgłoszenia jednostki dla celów ubezpieczeniowych w ZUS,
  • opracowania zasad polityki rachunkowości,
  • opracowania plan kont,
 • nadzoru na księgowością spółki,
 • nadzoru nad rozliczaniem projektów unijnych i funduszy pożyczkowych,
 • nadzór na gospodarką finansową i zarządczą spółki,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzania wniosków do Urzędów Pracy o dofinansowanie osobom rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • prowadzenia szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych uczestników projektu PO KL Śląskie Poddziałanie 6.2 w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w tym:
  • obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  • obowiązków wynikających z zatrudnieniem pracowników i zawierania umów cywilnoprawnych,
  • księgowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zarządzania finansami w mikro i małych przedsiębiorstwach,
  • analiz finansowych,
 • w zakresie księgowości i finansów przy realizacji projektu PO KL 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

BUKFA Prezentacja proba

wiadomosci.onet.pl


Podstrony (1): Nasz Zespół