Wieści


OFE - proponowane zmiany

opublikowane: 17 wrz 2013, 04:37 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 20 wrz 2013, 05:23 ]

OFE
 Proponowana zmiana w kapitałowej części systemu emerytalnego w pigułce:

 1. Wszystkie akcje wszystkich członków OFE pozostają w OFE, bez względu na to, czy wybierzemy OFE czy ZUS. 
  • Rząd informuje, że nie chce nacjonalizować gospodarki.
  • Inwestycje składek do OFE w akcje przyczyniły się w przeszłości do rozwoju rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych (pieniądze z OFE zostały "wpompowane" w rynek), jednak dzisiaj - twierdzi rząd - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie potrzebuje już stymulacji publicznymi środkami, aby się rozwijać. Są nawet głosy, że w związku ze stałym dopływem środków publicznych nasza giełda jest przeszacowana/przewartościowana. 
  • W konsekwencji proponowanych zmian, zmniejszy się jednak dopływ środków do OFE (W roku 2013 przekazano do OFE ok. 11 mld. zł, jeśli w OFE zostanie nadal 50% członków to „dostaną one” ponad 6 mld. zł; składka w 2013 roku wynosi 2,8%, po zmianie ma wynosić - 2,92%). 
 2. Wszystkie obligacje skarbu państwa i papiery dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa zostaną przeniesione do ZUS, ich wartość zostanie zapisana na indywidualnych subkontach ubezpieczonych; następnie obligacje te zostaną umorzone. 
  • Ubezpieczeni księgowo nie stracą na tym nic. Na ich subkontach zostanie zapisana wartość przeniesionych aktywów i stanie się ona ich wierzytelnością, z drugiej strony -zobowiązaniem naszego Państwa wobec ubezpieczonych. 
  • Z OFE zostaną zabrane aktywa, ale także zobowiązania z nich wynikające, więc nie zostaną naruszone interesy OFE. 
  • Dzięki przeniesieniu 51,5% aktywów OFE i umorzeniu obligacji zmniejszy się dług publiczny naszego Państwa o ok. 130 mld zł (dokładne wyliczenie będzie możliwe dopiero w dniu przeniesienia, ale mechanizm jest bezpieczny, tzn. chroni wartość obligacji), tj. ok. 8% PKB wg metodologii polskiej, a wg unijnej (ESA95) ok. 9% PKB. 
  • W kosztach obsługi długu, w 2014 roku, da  to Polsce oszczędności w kwocie ok. 4,8 mld. zł. 
  • Można tutaj zauważyć, że po ogłoszeniu decyzji rządu wszystkie agencje ratingowe wypowiedziały się, że proponowane rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na rating Polski. 
 3. Dobrowolność: polega ona na tym, że każdy członek OFE będzie mógł zdecydować w ciągu trzech miesięcy, czy chce pozostać w OFE, czy przejść do ZUS, a przyszli członkowie będą mogli w ciągu trzech miesięcy od chwili rozpoczęcia przez nich pierwszej pracy - zadeklarować chęć przystąpienia do OFE. 
  • Jeśli tego nie zrobią pozostaną w ZUS. 
 4. Dlaczego domyślnie ZUS? 
  • bo nasze Państwo daje gwarancje emerytury tym obywatelom, którzy spełnią ustawowe warunki (staż i wiek emerytalny) i wynika to z art. 67 Konstytucji RP, 
  • bo zasadnicza część składki pozostaje w ZUS (85%), także dla tych, którzy wybiorą OFE, 
  • bo system emerytalny w Polsce jest publiczny, powszechny i obowiązkowy, a ZUS jest publicznym płatnikiem i od 80 lat nigdy nie ogłosił, że nie będzie wypłacał emerytur.
 5. Osoby, które zdecydują się przenieść do ZUS będą miały składkę odprowadzaną w całości do ZUS i podzieloną w następującej proporcji: 
  • 12,22% - I filar 
  • 7,3% - subkonto czyli II filar (waloryzacja to średnioroczny nominalny PKB z ostatnich 5 lat) 
 6. Osoby, które zdecydują pozostać w OFE będą miały składkę odprowadzaną do ZUS i do OFE w następujących proporcjach: 
  • 16,6% do ZUS, z czego 12,22% - I filar, 4,38% - subkonto czyli II filar 
  • 2,92% do OFE (taka wysokość odpowiada limitowi, jaki OFE od początku istnienia w 1999 r. mogły inwestować w akcje). 
 7. Sposób składania oświadczenia woli zostanie opisany w projekcie ustawy. 
 8. Wypłaty emerytur z OFE będą objęte tzw. suwakiem bezpieczeństwa
  • Rozwiązanie to będzie zastosowane wobec wszystkich ubezpieczonych bez względu na ich decyzję o pozostaniu w OFE lub przejściu do ZUS (ci, co przejdą do ZUS, a byli dotąd w OFE będą i tak mieli w OFE akcje, więc suwak ich też dotyczy). 
  • Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego stopniowo kapitał będzie przenoszony z OFE do ZUS i ewidencjonowany na subkoncie. Ta propozycja rozwiązania ma uchronić ubezpieczonych przed ryzykiem „złej daty” czyli ew. przejściem na emeryturę w okresie spadków kursów akcji na giełdzie. 
TEZY - do obrony
 1. OFE to problem statystyki unijnej (ESA95). Gdyby Komisja Europejska zaliczyła te środki do sektora finansów publicznych - nie byłoby zmian w OFE 
  • Niestety, OFE to problem realny, a nie statystyczny. Każdego roku rząd - nie mając nadwyżki budżetowej - emituje obligacje by wywiązać się z zobowiązania przekazywania składek do OFE. Naprawdę zadłużamy się, żeby przekazać tą składkę i ponosimy koszty obsługi tego długu. Połowa naszego zadłużenia od 1999 r. to skutek przekazywania składki do OFE, także połowa wzrostu długu od 2007 r. to skutek OFE. 
 2. Propozycja zmian ma na celu krótkoterminową poprawę finansów publicznych
  • Gdyby tak było, rząd ograniczyłby się do umorzenia obligacji, zawiesiłby czasowo przekazywanie składki do OFE. Takie połowiczne rozwiązanie znalazłoby aprobatę obrońców OFE, ale nie rozwiązałoby prawdziwego problemu na przyszłość. Widzimy systemowy błąd i naprawiamy jego skutki (dług) i zapobiegamy negatywnym efektom w przyszłości. To jedyne odpowiedzialne rozwiązanie. 
 3. Nie reformujemy całego systemu, tylko część kapitałową 
  • Reformujemy cały system, ale stopniowo: pomostówki, wiek emerytalny 67, mundurówki, a teraz czas na OFE. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, mamy tego świadomość, ale zrobiliśmy więcej niż ktokolwiek inny. 
 4. Można było sfinansować reformę z prywatyzacji 
  • To niemożliwe, dochody z prywatyzacji to mniej niż 6% PKB, a OFE kosztują nas ok. 11% PKB. Ponadto nie można założyć idealnego świata, w którym każdy rząd jest zdeterminowany prywatyzować gospodarkę. Przykładem są lata rządów PiS, ale także SLD. 
 5. Będą duże spadki na giełdzie (GPW załamie się) 
  • Już dzisiaj widzimy, że to nieprawda, bo zostawiamy akcje, nie przenosimy ich w ogóle. Chwilowa reakcja giełdy na decyzję rządu była czymś naturalnym na rynku kapitałowym, dzisiaj nie ma po tych spadkach śladu, ale niestabilność giełdy to fakt i powód, dla którego chcemy, żeby ubezpieczeni sami decydowali o tym, czy chcą ponosić ryzyko, czy nie. Ci, którzy mają już swoje składki w OFE zainwestowane w akcje muszą niestety z tym pozostać właśnie dlatego, żeby giełdy nie narazić na spadki. Nasza (ubezpieczonych) decyzja będzie dotyczyła tylko przyszłej składki. 
 6. Portfel OFE będzie bardzo ryzykowny 
  • Dla emeryta znaczenie ma jego własny portfel, na który składać się będą akcje w OFE i to, co jest ewidencjonowane w ZUS, na subkoncie i w I filarze. Dlatego portfel emeryta będzie zrównoważony, a na tym zależy rządowi, bo znaczenie fundamentalne ma bezpieczeństwo emerytów, a nie dobre samopoczucie OFE. 
 7. Nie będzie chętnych na polskie obligacje (wzrośnie rentowność naszych obligacji, bo spadnie popyt) 
  • Spadnie przede wszystkim podaż, bo nie będziemy musieli emitować obligacji po to, żeby przekazać składkę do OFE (nadal będziemy przekazywać składkę za tych, którzy wybiorą OFE, ale to będą mniejsze kwoty niż dzisiaj). Poza tym nasze obligacje są chętnie kupowane i coraz częściej przez tzw. nierezydentów, tzn. inwestorów zagranicznych. 
 8. Pozytywna jest różnorodność w systemie emerytalnym (dywersyfikacja ryzyka) 
  • Niestety, jeśli jedna z części okazuje się tak kosztowna, że zagraża w długiej perspektywie stabilności całego systemu, to taka dywersyfikacja nie ma racjonalnych i ekonomicznych uzasadnień. Stąd podtytuł rządowego Przeglądu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”. 
 9. Nie ma debaty i konsultacji w tak ważnej sprawie dla każdego Polaka 
  • Od marca br. prowadzimy debatę publiczną ze wszystkimi chętnymi podmiotami: przedstawicielami rynku kapitałowego, związkami zawodowymi, przedstawicielami pracodawców. Na przełomie września i października, gdy projekt trafi do konsultacji społecznych, wszyscy partnerzy społeczni będą mieli szansę na wyrażenie opinii. W Sejmie informacja rządu na ten temat będzie na jednym z następnych posiedzeń. 
 10. Nie ma kampanii informacyjnej, ludzie nie wiedzą, co mają wybrać i dlaczego 
  • Rzetelna i obiektywna, a także zrozumiała informacja musi trafić do każdego ubezpieczonego, ale nie można informować dzisiaj, bo ustawa musi zostać przyjęta przez parlament, dopiero wtedy można rozpocząć rzetelne i odpowiedzialne informowanie o zmianach. Ustawa będzie miała vacatio legis, więc czasu na poszerzenie wiedzy i przemyślenie decyzji będzie wystarczająco dużo. 
 11. Niekonstytucyjność proponowanych zmian 
  • Mamy pozytywne opinie konstytucjonalistów i prawników, a dotychczasowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego w zakresie systemu emerytalnego nie pozostawiają wątpliwości, że proponowane zmiany są konstytucyjne." 

Tekst ten został przedstawiony w oparciu o materiał dotyczący proponowanych zmian w OFE oraz odpowiedzi na fałszywe tezy   przygotowany przez Wiceminister Finansów - Panią Izabelę Leszczyna 
Źródło: Klub Parlamentarny PO RP, wrzesień 2013r.
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu
www.przybylak.pl

MF wyda interpretację ws. niepewnej sytuacji leasingobiorców

opublikowane: 17 maj 2013, 06:07 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 17 maj 2013, 06:10 ]

www.przybylak.pl
"Minister finansów wyda interpretację ogólną w sprawie niepewnej sytuacji klientów firm leasingowych, w jakiej znaleźli się po wyroku unijnego Trybunału - zapowiedział wiceminister Maciej Grabowski. 
 1. Wyrok podważył stosowanie przepisów o leasingu w Polsce. 
 2. Wyrok unijnego Trybunału zapadł 17 stycznia br. w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. Był korzystny dla wszystkich firm leasingowych, które równolegle zajmują się ubezpieczaniem leasingowanych samochodów, maszyn i urządzeń. 
 3. Trybunał orzekł, że firmy leasingowe mogą oddzielać usługę leasingu od usługi ubezpieczeniowej i płacić VAT tylko od pierwszej z nich. W takim wypadku usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu może być zwolniona z VAT. 
 4. Wyrok podważał słuszność stanowiska, jakie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 8 listopada 2010 r. (sygn. I FPS 3/10). NSA był bowiem zdania, że firma leasingowa powinna płacić VAT od całości, czyli zarówno od usługi leasingu, jak i od ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Uchwała NSA dotyczyła stanu prawnego obowiązującego w 2006 r., a zaprezentowane w niej stanowisko było nadal aktualne i budziło kontrowersje. Unijny Trybunał je rozwiał. 
 5. Wyrok Trybunału oznaczał dla firm leasingowych, że mogły skorygować swoje deklaracje VAT i wystąpić o zwrot nadpłaconego VAT. Mogły też wystąpić o wznowienie postępowania w tych sprawach, w których były kontrolowane, a ostateczne decyzje pokontrolne były dla nich niekorzystne. 
 6. Wyrok - korzystny dla firm leasingowych - może mieć jednak negatywne skutki dla klientów firm leasingowych. Zwróciła na to uwagę poseł Małgorzata Niemczyk (PO) w interpelacji do ministra finansów. Chodzi o to, że klienci firm leasingowych odliczyli już od swojego podatku VAT podatek zapłacony w cenie usług ubezpieczeniowych. Podatek ten bowiem był wykazywany na fakturach wystawianych przez firmy leasingowe - zgodnie z uchwałą NSA i stanowiskiem organów podatkowych. 
 7. Teraz firmy leasingowe mogą go odzyskać, ale dla klientów oznaczałoby to, że po otrzymaniu faktury korygującej, muszą oddać fiskusowi podatek, który odliczyli na podstawie pierwotnej faktury. Czy to oznacza, że będą musieli zapłacić odsetki karne od nieprawidłowo dokonanych odliczeń? - spytała ministra posłanka. Jej zdaniem winą za zaistniałą sytuację nie należy obarczać klientów firm leasingowych, tylko urzędy i izby skarbowe, które od początku błędnie interpretowały przepisy. 
 8. "Działanie organów podatkowych doprowadziło do sytuacji, w której leasingobiorca, odliczając podatek, który leasingodawca przerzucił na niego (...), naruszył przepisy o podatku od towarów i usług" - napisała Niemczyk w interpelacji. 
 9. W odpowiedzi wiceminister finansów poinformował, że mając na uwadze powstałą niepewność podatników, co do prawidłowości ich rozliczeń, polecił podległym mu służbom analizę sytuacji. Dodał, że: 
  1. zostanie wydana interpretacja ogólna ministra finansów w tej sprawie. 
 10. Grabowski nie zgodził się z posłanką, że niepewna sytuacja klientów firm leasingowych została spowodowana przez błędy organów podatkowych. Podkreślił, że organy kierowały się uchwałą NSA."
Źródło: PO Newsletter tygodnia, 6-17.05.2013
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu
www.przybylak.pl

Do polityków

opublikowane: 5 kwi 2013, 02:57 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 5 kwi 2013, 03:09 ]

Skupmy się na polityce mikro a nie makro, by biznes się rozkręcał a nie sektor publiczny. Za mały mamy rynek popytowy - dlatego produkcja spada i zwiększa się bezrobocie.
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu
www.przybylak.pl

Happy Easter

opublikowane: 29 mar 2013, 06:39 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 29 mar 2013, 08:59 ]

www.przybylak.pl
Miłości!

Radości!
Dobrobytu!
Wesołych i Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!
Życzą:
Bogusława i Krzysztof Przybylakowie
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu
www.przybylak.pl

Cypr_banki_otwarte

opublikowane: 28 mar 2013, 06:34 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 28 mar 2013, 06:55 ]

www.przybylak.pl
2013-03-28 "cypryjskie banki wznowiły w południe (czasu lokalnego) pracę po dwunastodniowej przerwie. Wprowadzono poważne ograniczenia wysokości transakcji finansowych, co ma zapewnić kontrolę nad przepływem kapitału. 
Banki mają pracować przez sześć godzin. 
Wydano oświadczenie, w którym między innymi potwierdzono, że:
 1. maksymalna kwota, którą można pobrać w gotówce z jednego banku, to 300 euro dziennie,
 2. niemożliwe będzie realizowanie czeków, 
 3. do 5 tys. euro na osobę ograniczono płatności i transfery poza Cyprem, dokonywane za pomocą kart płatniczych, kredytowych lub przedpłaconych,
 4. za granicę można będzie wywieźć najwyżej 1 tys. euro w gotówce,
 5. do kwoty 5 tys. euro na kwartał można pokrywać koszty życia (w tym czesne) krewnych pierwszego stopnia studiujących za granicą,
 6. przedsiębiorstwa będą mogły swobodnie prowadzić transakcje na kwoty do 5 tys. euro dziennie, o ile są one związane ze zwykłą działalnością biznesową, a także wypłacać pensje pod warunkiem przedstawienia odpowiedniej dokumentacji,
 7. transakcje na kwoty między 5 tys. euro a 200 tys. euro, a także wyższe, będą podlegały kontroli specjalnej komisji na podstawie informacji od danej instytucji kredytowej. 
Jak poinformowano ponadto: 
 • większa część operacji banku Laiki, w tym wszystkie ubezpieczone depozyty, zostaną przeniesione do Bank of Cyprus,
 • placówki banku będą normalnie otwarte i klienci będą mieli dostęp do swych kont, 
 • bank of Cyprus ma zostać pilnie zrekapitalizowany.

Banki były nieczynne od 16 marca, aby zapobiec opróżnianiu kont przez ich klientów w reakcji na zapowiedź obłożenia depozytów jednorazowym podatkiem w zamian za uzyskanie pomocy zagranicznej w wysokości 10 miliardów euro. 
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu

Źródło: http://bit.ly/XJdexQ 2013-03-28

Prezydent za napisaniem nowej Ordynacji podatkowej

opublikowane: 26 mar 2013, 05:38 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 26 mar 2013, 05:46 ]

W czwartek 21-03-2013 roku, Prezydent - podczas konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej, poświęconej konkurencji mikro, małych i średnich [mśmp] firm - powiedział:
Stworzenie prostego systemu podatkowego, uelastycznienie rynku pracy dla mikrofirm oraz ulepszenie systemu stanowienia prawa pozwoli w moim przekonaniu (…) przedsiębiorcom po prostu budować konkurencyjność ich firmy. Bez konkurencyjności, bez zdolności do konkurowania, nie damy rady ani w Polsce, ani w konkurencji zewnętrznej. Musimy razem przygotowywać się do twardej konkurencji, którą chcemy wygrać”. 

Zaznaczył, że:
 • mśmp odgrywają rolę w budowaniu obywatelskiej wersji państwa. Stanowią 99,8 proc. z około 1,7 mln aktywnych firm w Polsce;
 • wytwarzają ponad 50 proc. PKB kraju; 
 • dają pracę ponad 6 mln Polaków; 
 • na trzy miejsca pracy w firmach, dwa przypadają na sektor mśmp; 
 • ok. 1,5 mln firm to firmy rodzinne.
I dalej: „Nadszedł czas na zasadnicze reformy wprowadzające coś, co chciałbym określić mianem ładu gospodarczego, (…) przejawiającego się w różnych bardzo mechanizmach i ramach decydujących o możliwości funkcjonowania nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw” 

Jego zdaniem potrzebne jest absolutne uproszczenie systemu podatkowego. „W pełni popieram i będziemy starali się działać na rzecz stworzenia nowej przejrzystej Ordynacji podatkowej” – dodał.
 
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu


Finansowa fikcja?

opublikowane: 19 mar 2013, 05:53 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 26 mar 2013, 08:41 ]

"...finansowa fikcja która pojawiła się w umyśle ekonomisty.":

Pan prof. Rybiński na swojej stronie: www.rybinski.eu przedstawił artykuł, który jest próbą pokazania, co nas czeka w Europie. Poniżej przedstawiam fragment tego artykułu, wymieniający, krok po kroku, jak to z nami będzie: 
 1. "EBC już udzielił bilion euro pożyczek bankom w krajach PIGS, żeby te kupiły jak najwięcej obligacji swoich rządów. Jednocześnie zagraniczni inwestorzy sprzedali te obligacje.
 2. W jeden z weekendów w krajach PIGS zostaną zamrożone pieniądze na kontach, i część pieniędzy zostanie zastąpiona długoterminowymi obligacjami rządu danego kraju, które będą niesprzedawalne przez 10-20 lat i bardzo nisko oprocentowane.
 3. Technicznie to może być tak zorganizowane, że część pieniędzy zniknie z lokat bankowych, a jednocześnie na specjalnych rachunkach papierów wartościowych pojawią się te specjalne obligacje rządowe, w takiej samej kwocie. Jednocześnie, żeby uniknąć przepływu gotówki, której przecież nie ma, rząd dokona zamiany obligacji rynkowych, które mają banki w tym kraju, na obligacje nierynkowe, wciśnięte na siłę ludziom.
 4. Efekt końcowy będzie taki:
  • rząd zamieni drogi dług krótkoterminowy, na nisko oprocentowany dług 20-letni.
  • banki stracą część depozytów (tę część która została wykorzystana w transakcji zamiany), ale także stracą część aktywów (obligacje rządowe), w takim stopniu żeby pasywa i aktywa się zgadzały;
  • ludzie zamiast depozytów w bankach, które są bardzo nisko oprocentowane, ale które mogą wykorzystać w dowolnym momencie dostaną równie nisko oprocentowane obligacje, które muszą trzymać przez 20 lat;
  • problem zostanie odsunięty w czasie o 10-20 lat, gdy trzeba będzie wykupić obligacje. Ale tym nikt się nie będzie zajmował, to problem kolejnego pokolenia, które pewno zroluje kłopot na kolejne pokolenie.
 5. Kto zyska, kto straci:
  • rząd zyska finansowo, bo wydłuży zapadalność długu i obniży koszty jego obsługi. Straci politycznie, bo zdenerwowani ludzie wyjdą na ulice lub w wyborach pokażą rządowi czerwoną kartkę. Ale alternatywą będzie upadek systemu bankowego, jak na Cyprze. A wtedy rząd straci jeszcze bardziej;
  • banki stracą marżę odsetkową (nisko oprocentowane pasywa i wyżej oprocentowane aktywa), ale nastąpi ich delewarowanie, czyli zmniejszy się wielkość  bilansów banków, co jest bardzo pożądane. Oczywiście banksterzy nie lubią tracić zysków, ale mogą zostać zmuszeni do akceptacji tej transakcji, bo alternatywą będzie całkowita nacjonalizacja banków;
  • ludzie nie stracą na odsetkach, bo rząd może obiecać, że oprocentowanie obligacji będzie takie jak średnie dla lokat bankowych. Ale stracą dostęp do środków, bo obligacje będą niesprzedawalne przez jakiś czas (10-20 lat)."

Jako jeden ze scenariuszy - to, co przedstawił Profesor powyżej - może się spełnić, jednak kwestią główną w tych "spekulacjach ekonomisty" pozostaje otwarta sprawa - ile, jaki procent depozytów, zostałoby zamienione na nisko oprocentowane długoletnie obligacje? Jeżeli przyjmiemy, że będzie to do 10% a jeszcze lepiej, że zostanie ustalony pułap, że dopiero od kwoty na przykład 100.000.- Euro, to może to być mniejsze zło także dla większości zwykłych deponentów i będą gotowi taką sytuację zaakceptować. Tak, czy siak, nie ma innej metody, jak te trzy, by osiągnąć stabilizację:

 1. Zwiększenie przychodów państw (podniesienie podatków),
 2. Zmniejszenie wydatków państw (ograniczenie dotacji),
 3. Sprzedaż majątku państwowego (prywatyzacja).

Czy dzisiaj, ktoś z rządzących, jest gotowy te wyżej wymienione punkty realizować? wydaje się, że nie. Dlatego szuka się innych dróg. Dróg dających rozwiązanie typu: zjem ciastko i dalej mam ciastko. Czy aby na pewno, tak się da? Zobaczymy :-)  

Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu


Źródło: http://www.rybinski.eu/2013/03/metoda-zakonczenia-kryzysu/ 19-03-2013


Niekonwencjonalny papież

opublikowane: 17 mar 2013, 11:25 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 26 mar 2013, 08:42 ]

"...W 1998 roku przyjechałem do Buenos Aires. Musiałem przejechać z dworca, więc wsiadłem do autobusu. W środku pełno ludzi, miejsc siedzących brak. Stał obok mnie starszy ksiądz, zapytał mnie, skąd jestem. Odpowiedziałem, że z diecezji La Plata. Spytał mnie, z jakiej dzielnicy, parafii. – Tu u nas pracuje taki to a taki ksiądz, który stamtąd pochodzi, bardzo dobry, sympatyczny, zna go ksiądz? – zagaił. Spytałem się go: z jakiej parafii? – A nie, ja nie jestem w żadnej parafii. Ja tu pracuję jako arcybiskup – odpowiedział. Byłem pod wrażeniem, to był arcybiskup, a przemieszczał się komunikacją miejską. Na koniec powiedział: – Jak ksiądz będzie jeszcze kiedyś w Buenos Aires, proszę mnie odwiedzić, porozmawiamy...." - Ks. F. Ameriso.

Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu

Papież - dlaczego Franciszek?

opublikowane: 16 mar 2013, 08:47 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 17 mar 2013, 11:41 ]

W dniu 16 marca 2013 roku Papież podczas spotkania z dziennikarzami między innymi powiedział:
 • "Kościół nie jest instytucją polityczną"
 • "Kościół z wielką uwagą przygląda się waszej pracy" :-)
 • "jak ja bym chciał biednego Kościoła, Kościoła dla biednych" :-)
 • "wiedząc, że nie wszyscy jesteście katolikami, szanując sumienia każdego z was, z całego serca wam błogosławię" :-)
Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu

Pan Redaktor z "NIE"

opublikowane: 15 mar 2013, 16:57 przez Krzysztof Przybylak   [ zaktualizowane 18 mar 2013, 04:51 ]

W dniu 15 marca 2013 roku skontaktował się ze mną Pan Redaktor z gazety NIE. Jak to redaktor - Requested from me - informacji na temat Huty Będzin S.A. i Elektrowni Chorzów S.A. Po mojej odpowiedzi, poinformował, że będzie dzwonił jeszcze raz, by się spotkać :-) Jak przyjdzie z pytaniami o politykę społeczną (tą - przed 1989 rokiem) to niedobrze (nie dorozumiemy się). Jak będzie zadawał pytania typu: przed jakimi wyzwaniami stoją przedsiębiorstwa - ówcześnie państwowe dzisiaj, w gospodarce rynkowej -  to porozmawiamy :-)
by: kp.
O przedsiębiorstwach wymienionych w komunikacie można przeczytać tu:


1-10 of 23