สารสนเทศโรงเรียน

จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
รร.บัวลาย
ข้อมูล ณ วันที่ 13/01/2559


ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 34 24 58
ม.2 39 32 71
ม.3 32 29 61
รวม 105 85 190
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 21 41 62
ม.5 14 52 66
ม.6 25 56 81
รวม 60 149 209
รวมทั้งสิ้น 165 234 399จำนวนครู จำแนก ตำแหน่งสายบริหาร และสายการสอน และเพศ
ของจังหวัด นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บัวลาย
 
ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
-
1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
-
1
ครู
9
14
23
ครูผู้ช่วย
2
-
2
รวมทั้งสิ้น
13
14
27

 

จำนวนพนักงานจ้าง จำแนกตามประเภทการจ้าง 
 (ใช้เงินของ อปท.จ้างและใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง)
และประเภทพนักงานจ้าง
ของจังหวัด นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บัวลาย
 
ประเภทการจ้าง
จำนวน (แบ่งตามประเภทพนักงานจ้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป (คน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คน)
รวม
ใช้เงินของ อปท.จ้าง
1
-
1
ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง
1
3
4
รวมทั้งสิ้น
2
3
5

 


ลำดับที่
ประวัติอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีอยู่ปัจจุบันทุกหลัง
(อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร และส้วม)
ชื่ออาคาร
ประเภทอาคาร
ลักษณะอาคาร
แบบอาคาร
จำนวนห้องเรียน
ปีงบประมาณ
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ
รวม
1
ห้องน้ำหญิง2 อาคารส้วม อาคาร คสล. ชั้นเดียว ปูนชั้นเดียว
0
0
0
-
2
ห้องน้ำคนพิการ อาคารส้วม อาคาร คสล. ชั้นเดียว ส้วม
0
0
0
-
3
บ้านพักครู4 บ้านพัก อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านพัก
0
0
0
-
4
บ้านพักครู2 บ้านพัก อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านพัก
0
0
0
-
5
อาคารร่วมใจ อาคารเอนกประสงค์ โดม โดม
0
0
0
-
6
บ้านพักครู1 บ้านพัก อาคาร คสล. 2 ชั้น -
0
0
0
-
7
บ้านพักครู3 บ้านพัก อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านพัก
0
0
0
-
8
อาคารเกียรติยศ อาคารเอนกประสงค์ อาคาร คสล. ชั้นเดียว เอนกประสงค์
0
0
0
2551
9
ห้องน้ำหญิง1 อาคารส้วม อาคาร คสล. ชั้นเดียว อาคารบูนชั้นเดียว
6
0
6
2546
10
หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27
1
0
1
2545
11
อาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารเรียน 3 ชั้น อาคาร คสล. 3 ชั้น 216 ล.
16
3
19
2540
12
อาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารเรียน อาคาร คสล. 2 ชั้น 108 ล./30
8
0
8
2533
13
อาคารโรงฝึกงาน โรงฝึกงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว 102/27
2
2
4
2532
14
อาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารเรียน อาคาร คสล. 2 ชั้น 108 ล./30
8
0
8
2530
15
ห้องน้ำชาย อาคารส้วม อาคาร คสล. ชั้นเดียว อาคารปูนชั้นเดียว
6
0
6
2529

 


Comments