แข่งขันทักษะวิชาการบัวลายนิทรรศ ครั้งที่ 3

แข่งขันทักษะวิชาการ งานบัวลายนิทรรศ ครั้งที่ 3
รายการที่จัดการแข่งขัน วันที่ 23 - 24 มกราคม 2559


รายการแข่งขัน  ระดับชั้น ลงทะเบียน เกณฑ์การแข่งขัน สถานที่การแข่งขัน วันที่แข่งขัน เวลา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
    * การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก (paint) ช่วงชั้นที่ 1  ป.1-ป.3คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.พ. 59 09.00-11.00
    * การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ช่วงชั้นที่ 2  ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.พ. 59 09.00-12.00
   การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 2  ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.พ. 59 09.00-12.00
    การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 3  ม.1-ม.3คลิกเพื่อลงทะเบียน   Download อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.พ. 59 09.00-12.00
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      
    * การแข่งขันจรวดกระดาษ ประเภทไกล ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download หอประชุม 24 ก.พ. 59 09.00
    * การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download สนามฟุตบอล 24 ก.พ. 59 09.00
    * การแข่งขันจรวดขวด น้ำประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 3   ม.1-ม.3 คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download สนามฟุตบอล 24 ก.พ. 59 09.00
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา      
     การแข่งขันเดาะฟุตบอล แยก ชาย-หญิง ช่วงชั้นที่ 2  ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download สนามฟุตซอล 24 ก.พ. 59 09.00
     การแข่งขันเดาะตะกร้อ แยก ชาย-หญิง ช่วงชั้นที่ 2  ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download สนามฟุตซอล 24 ก.พ. 59 09.00
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      
     การแข่งขันคณิตคิดเร็วช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 1 ห้องคณิต 24 ก.พ. 59 09.30
 กลุ่มสาระศิลปะดนตรีนาฏศิลป์      
     แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย )ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 1 ห้องดนตรี 23 ก.พ. 59 09.30
     แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( หญิง )ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download อาคาร 1 ห้องดนตรี 23 ก.พ. 59 09.30
     แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี (ใช้สีไม้)ช่วงชั้นที่ 1  ป.1-ป.3คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 3 ห้องศิลปะ 23 ก.พ. 59 09.30
     แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี (ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์)ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download อาคาร 3 ห้องศิลปะ 23 ก.พ. 59 09.00
 กลุ่มสาระภาษาไทย      
     อ่านข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน Download อาคาร 3 ห้องสภานักเรียน 24 ก.พ. 59 09.00
     อ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน  Download อาคาร 3 ห้องสภานักเรียน 24 ก.พ. 59 09.00
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
 มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1   ป.1-ป.3คลิกเพื่อลงทะเบียนDownload อาคาร 3 ห้องสมุด 24 ก.พ. 59 09.00
 มารยาทไทย  ช่วงชั้นที่ 2   ป.4-ป.6คลิกเพื่อลงทะเบียน 
Download
 อาคาร 3 ห้องสมุด 24 ก.พ. 59 09.00
 มารยาทไทย  ช่วงชั้นที่ 3   ม.1-ม.3คลิกเพื่อลงทะเบียน 
Download
 อาคาร 3 ห้องสมุด 24 ก.พ. 59 09.00
       
หมายเหตุ  * แข่งขันประเภททีม

ลงทะเบียนแข่งขัยทักษะวิชาการ บัวลายนิทรรศ ครั้งที่ 3 ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎


Comments