สิทธิประโยชน์ของนักเรียน

ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ

โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อลดภาระใช้จ่ายเงินของผู้ปกครองและเป็นธรรม โดยสนับสนุนเงินงบประมาณ ดังนี้

รายการที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนจะจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนเพื่อชื้อเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี กรณีนักเรียนมีชุดเพียงพอแล้ว สามารถชื้อ  เข็มขัด รองเท้า ชุดลูกเสือ / ชุดกีฬา กรณีการจัดชื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่า ที่กำหนด  วงเงินดังกล่าวอาจชื้อได้เพียง 1 ชุด นักเรียนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามรัฐจัดสรรให้ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        คนละ 450/ภาคเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       คนละ 500/ภาคเรียน

รายการที่ 2 อุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนเพื่อชื้ออุปกรณ์การเรียน  ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน  ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT (CD) เป็นต้น นักเรียนจะได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามรัฐบาลจัดสรรให้  ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         คนละ 210 บาท/ ภาคเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        คนละ 230 บาท/ ภาคเรียน

รายการที่ 1 และ 2 เมื่อนักเรียนได้รับเงินไปแล้ว จะต้องนำเงินดังกล่าวไปชื้อเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์นักเรียน ให้ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับ และเมื่อชื้อสินค้าครบแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า โดยใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนอย่างชัดเจนและถูกต้องตรงความเป็นจริง ถ้าชื้อมากกว่าจำนวนเงิน นักเรียนต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง  เมื่อชื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จมาส่งคืนโรงเรียน  เพื่อดำเนินการต่อไป  กรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้  ให้ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง  พร้อมสำเนา  มาแสดงเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนรับเงิน

รายการที่ 3 หนังสือเรียน  โรงเรียนได้ดำเนินการการจัดชื้อหนังสือเรียนตามระเบียบพัสดุ  พุทธศักราช  2535  และแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนครบทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา     

รายการที่ 4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้

1.  กิจกรรมวิชาการ

2.  กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ

3.  กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน

4.  การบริการสารสนเทศ ICT เป็นกิจกรรมให้บริการคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
Comments