ทำเนียบผู้บริหาร


 ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 1 นายนพดล จิตตวัฒนานนท์ กศ.บ. 2529 - 2529
 2 นายลัดทา ชนะภัย กศ.บ. 2529 - 2535
 3 นายสันติ สอนไม้ กศ.บ. 2535 - 2537
 4 นายยิ่งยศ ดอกสันเทียะ กศ.บ. 2537 - 2539
 5 นายมโน ศรีวัฒนพงษ์ กศ.บ. , ศศ.ม. 2539 - 2542
 6 นายชูเกียรติ นิลสันเทียะ กศ.บ. 2542 - 2543
 7 นายบุญยงค์ สมบูรณ์มนัสชัย กศ.บ. กษ.ม. 2543 - 2545
 8 นายอดุลย์ มุทุกันต์ กศ.บ.  ศษ.ม. 2545 - 2550
 9 นายสุรชาติ ค้ำชู คบ. , ศษ.ม. 2550 - 2556
 10 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ พบ.ม. 2556 - 2559       
 11 นายธีรยุทธ  ตะวัน กศ.บ. ศษ.ม. 2559 - ปัจจุบัน
    
    
Comments