ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลและประวัติโรงเรียนบัวลาย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบัวลาย  ตั้งอยู่ที่ 199  หมู่ 5  ถนน หนองแวง-บัวใหญ่  ตำบล หนองบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์   30120 โทรศัพท์ 044-495173 โทรสาร 044-495172 

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มย่อยที่  4

ชื่อโรงเรียน                                โรงเรียนบัวลาย
ประเภทโรงเรียน                         สหศึกษา
อักษรย่อ                                     บ.ล.
วันสถาปนาโรงเรียน                    21  กุมภาพันธ์  2529
ปรัชญาโรงเรียน                         ความดี  คนดี  สร้างได้ด้วย การปฏิบัติจริง
คติพจน์โรงเรียน                          คุณวา  จาตตโน  คุณํ ผู้มีความดี  จงรักษาความดี ของตนไว้
สีประจำโรงเรียน                         ฟ้า  -  ขาว

สีฟ้า   หมายถึง                         ความเจริญงอกงาม
สีขาว  หมายถึง                        ความสะอาด  ความบริสุทธิ์


Comments