วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนบัวลาย

" ภายในปี ๒๕๖๐  ผู้เรียนมีคุณภาพ  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใต้วัฒนธรรม "
Comments