วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนมีคุณธรรม เลิศล้ำกีฬา พัฒนาวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล”


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21

5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์


1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้


3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น


4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล


6. สถานศึกษาปลอดภัย และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง


7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


8. สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 

กลยุทธ์


กลยุทธ์ 1 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ 3 การจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. สถานศึกษาปลอดภัย และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

2. สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

3. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระ


กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่สากล

                  

Comments