วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนดีเด่น  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  คู่กิจกรรม  เท่าทันเทคโนโลยี  มีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความรู้  ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ  นำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเป็นสุข

7. ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

      8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Comments