ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายกิติ  ดุจเพ็ญ

รักษาการครูใหญ่

2523

2

นายประกิจ  แมนประโคน

ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่ ,

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2523 - 2532

3

นายพิสุทธ์  วิทยเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2532 - 2536

4

นายนิคม  เจริญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2536 - 2540

5

นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2540 - 2542

6

นางสมศักดิ์  สุนทรสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2542 - 2547

7

นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2547 - 2549

8

นายชำนาญ  บุญวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2549 - 2550

9

นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2550 – 2554

10

นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2554 – 2559

11

ดร.มานัส  เวียงวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2559 – 2562   

 12นายศักดิ์  ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน2562 - ปัจจุบัน
Comments