ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

             โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตั้งอยู่ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อตั้ง เมื่อวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 8 และ 9  ติดกับถนนสายบุรีรัมย์-นางรอง  โดยตั้งเป็นกรณีพิเศษ  เนื่องจากความต้องการของสภาตำบลบ้านบัว โดย นายเกิด  ศรีรัตน์  อดีตกำนันตำบลบ้านบัวและสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้สงวนที่ดินแห่งนี้ไว้สำหรับสร้างโรงเรียนมัธยม มีเนื้อที่  43  ไร่  3 งาน และสภาตำบลมอบเงินภาษีบำรุงท้องที่สมทบสร้างเป็นเงิน  100,000  บาท โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมแต่เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบัว แต่เนื่องจากชื่อเดิมไปใกล้เคียงกับโรงเรียนชุมชนบ้านบัว ทำให้การประสานงานต่างๆ เกิดความสับสน จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ และได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2525  

          โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการสอน จำนวน  3  ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น  131  คน  โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านบัว         (สังกัด สปช.) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยการดูแลของนายกิติ  ดุจเพ็ญ ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในสมัยนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายประกิจ แมนประโคน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  และได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2523  

            นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลบ้านบัวแล้ว โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม           ยังได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลต่อไปนี้อย่างดียิ่ง คือ

          พระราชปริยัตยาลังการ         อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

          นายกิติ  ดุจเพ็ญ                 อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

          นายเกิด  ศรีรัตน์                อดีตกำนันตำบลบ้านบัว และสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์

นายนิตย์  บัตรรัมย์              อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบัว

นายบุญยงค์  วงศ์ทองเจริญ     อดีตกรรมการตำบลบ้านบัว

นายเคลื่อน  นาราช             อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านบัว


ที่ตั้งและอาณาเขต

             โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่  1  ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลบ้านบัว                    อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  รหัสประจำบ้านเลขที่  3101-071600-0

มีเนื้อที่  43 ไร่   3  งาน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ทิศตะวันออก      ติดกับถนนบุรีรัมย์-นางรอง

ทิศใต้               ติดกับเอกชน

ทิศตะวันตก       ติดกับหนองน้ำธรรมชาติ

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

 โทรศัพท์   0-4418-3101 , 0-4418-3102

 โทรสาร    0-4418-3101

Comments