ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

 “รูปดอกบัวหลวงล้อมรอบด้วยรวงข้าว  เน้นให้เห็นว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ”

คำขวัญของโรงเรียน

คุณธรรม      พัฒนา     กีฬา   วิชาการปรัชญาของโรงเรียน

ปํญฺญาโลกสฺมิ  ปํชฺโชโต

ปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างในโลก

  

สีประจำโรงเรียน

ขาว – เขียว

 

สีขาว      หมายถึง  ความสะอาด  บริสุทธิ์  และความยุติธรรม

สีเขียว    หมายถึง  สัญลักษณ์ของความร่มรื่น  ร่มเย็น


อักษรย่อของโรงเรียน

..

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

Comments