คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่

คณะกรรมการ

ตำแหน่ง

1

นายสัตยา สุจริตา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ

2

พระครูโสภณ  กิจจานุรักษ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

3

นายถนอม ไชยโย

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

4

พ.ท.เฉลา บุญรอดรัมย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5

ร.ต.ท.ชัย ตะวันหะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6

นายชำนิ ไชยโย   

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7

จ.ส.อ.ชาตรี อพรรัมย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นางหวน สว่างแจ้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

10

นายบุญรอด อินรารัมย์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

11

นายประหยัด เขินไพร

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

12

นางจารุณี โอรสรัมย์

ผู้แทนครู

กรรมการ

13

นายสมศักดิ์ ปะทิรัมย์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

14

นายมนต์ชัย แผ้วพลสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

15

นายชูชาติ  บูรณ์เจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและช่วยเลขานุการ

16

นายสุคนธ์ แสนมณี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและช่วยเลขานุการ

Comments