ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน(Classroom  Meeting)
      โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองใน
ชั้นเรียน(Classroom Meeting)  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านการศึกษาเล่าเรียนและด้านความประพฤติ โดยมีนายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธาน  ประสานความร่วมมือกับ คณะครู 
และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ
         นักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นช่วยกันดูแลความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยทุกวัน
หลังเลิกเรียน นักเรียนจะต้องดำเนินการพัฒนาเขตพื้นที่ของห้องตนเองให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน  ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง


กิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่ 5 ธันวาคม  2559


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม  โครงการขยะทองคำ


กิจกรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
วันที่ 1 ธันวาคม  2559

กิจกรรมวันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
  22 พฤศจิกายน  2559  

กิจกรรมจัดทำริบบิ้น น้อมถวายความอาลัย

กิจกรรม Big Cleaning Day  19 พฤศจิกายน  2559 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  เขตพื้นที่รับผิดชอบ


ถวายความอาลัยทุกเช้าในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
              คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ร่วมพิธีกราบพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ โดมอเนกประสงค์  ทุกวันในช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง  เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
หน้าเว็บย่อย (4): 2 3 4 5
Comments