วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 เป็นโรงเรียนดีเด่น  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  คู่กิจกรรม  เท่าทันเทคโนโลยี มีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ

  .       1.  ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     

2.  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความรู้  ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ  นำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3.       ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

4.       ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.       ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

6.       ส่งเสริม ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเป็นสุข

    7.       ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

    8.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

           1.       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.       ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.       ผู้เรียนมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

4.       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5.       ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

6.       ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีวิถีชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7.       ผู้เรียนและชุมชนมีบทบาทร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

8.       ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน