หน้าแรก


Slideshow maker (using Google Slides)
 

"งานมุทิตาคารวะ ปี 2562"
 
    
 
วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
 

" รณรงค์ลดขยะในโรงเรียน"
 
    
 
วันที่ 13 กันยายน 2562 กิจกรรมรณรงค์
ลดขยะในโรงเรียน จากสภานักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
   


"เกียรติบัตรกิจกรรมวันอาเซียน"
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
 


"เกียรติบัตร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์"
   ได้รับเกียรติจาก ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 (อ่านต่อ) " โครงการห้องเรียนสีขาว "
    การประชุมคณะกรรมการแกนนำห้องเรียน 4 ฝ่ายและหัวหน้าห้อง โครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดีปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม เตรียมรับการประเมินห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 /2562  (อ่านต่อ)
 


"
จิตอาสา ๙๐๔  "
      ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวหลวงวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมอบรม เรื่อง 
"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 
โดย จิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓ / ๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (อ่านต่อ)
 

"กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ปี 2562"
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล นักกีฬาและอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา       วู้ดบอล ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
"รมย์บุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562


 "ค่่าย JEC. for FUN camp 2019"
      วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.มานัส เวียงวิเศษ          ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่่าย JEC. for FUN camp 2019 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บรรยากาศสนุกสนานเรียนและเล่นอย่างเพลิดเพลิน ได้สาระความรู้ (อ่านต่อ)


แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


http://www.esan67.sillapa.net/
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4

                                                                                                                            ระบบสารสนเทศ
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 มิ.ย.59
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 มิ.ย.58
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 พ.ย. 58
                                                                                                                                                                         : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
                                                                                                                                                                         : ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา EMIS
                                                                                                                                                                          : ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
                                                                                                                                                                          : ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม SET
                                                                                                                                                                          : ระบบ AMSS
                                                                                                                                                                          : รหัส SMIS
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
                                                                                                : ผลสอบ o-Net ปี 2558 
                                                                                                : ผลสอบ o-Net ปี 2557
                                                                                                : เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
                                                                                                                                           ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                                                                                                                : ระบบ Care for All
                                                                                                                                                                : ข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

http://mcmk.obec.go.th/
                                                                                                                                                                                                                        ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                                                                                                                                                                                       เอกสารประกอบ/วิดีโอ
http://www.sillapa.net/

                                                                                                                                                                                                                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์