กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสุริยะ บุญคง
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ

ตำแหน่ง ครู 
 

นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูร

ตำแหน่ง ครู
 


นางบังอร ศิลแสน
ตำแหน่ง ค
รู
 

นางสาวชัญญา สายบุ่งคล้า
ตำแหน่ง ครู


นางรวิภาส นักปราชญ์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวอรอนงค์ สร้อยเพชร
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์
ตำแหน่ง ครู
 

นายนนทิวรรธน์ ไชโย
ตำแหน่ง ครู
 

นางนฏกร แก้วชนะ
ตำแหน่ง ครู
 

นางนิภา เลิศศรีชูเชิด

ตำแหน่ง ครู 


นายอติพงษ์ เทศสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง ครู 
 

นายสุริยันต์ แก้วชนะ
ตำแหน่ง ครู 
 

นายสุทัศน์ บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครู


นางสาวธนัญชนก จันทร์ดวงศรี
ตำแหน่ง ครู


นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล 
ตำแหน่ง ครู
 

นางจันทร์ประภัสสอน ประทุมทอง
ตำแหน่ง ครู
 

นางสาวนิติยา หยวกจังหรีด
ตำแหน่ง ครู
 

นายวัลลภ สนธิสระคู
ตำแหน่ง ครู 
 

นางสาวขวัญสิริ กะสินรัมย์
ตำแหน่ง ครู


 
นางสาววิสุตา อรุณศรี
ตำแหน่ง ครู
 

นางสาวมัลลิกา สิริวรจรรยาดี
ตำแหน่ง ครู


นางสาวริศรา คงเมือง
 ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
  

นายทรงศักดิ์ ทองนุช
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
  Comments