กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายสมศักดิ์ จุลเสวก 
ตำแหน่ง ครู

 นางผาณิต สืบขำเพชร
ตำแหน่ง ครู

นางสุชาดา ชะใบรัมย์
ตำแหน่ง ครู

นายอาทร ประสิทธินอก
ตำแหน่ง ครู

นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ตำแหน่ง ครู
 
นายจตุรภัทร สุภาภา
ตำแหน่ง ครู


นายธนภัทร คงสืบชาติ
ตำแหน่ง ครู


 
  
   
    
                                                               

                                          

      


Comments