กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นางอรชา สิริเบญจพรหม
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 

นายธวัช วงศ์ทองเจริญ
ตำแหน่ง ครู


นางสาววรนุช ตระกูลดี
ตำแหน่ง ครู


นางวานิต พลสถิตย์กุล
ตำแหน่ง ครู  


นางสุวรรณี ปิยะวงศ์
ตำแหน่ง ครู


นายทวีชัย ใหญ่เลิศ
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต
ตำแหน่ง ครู


นางสาวนริศรา  เหลาสา
ตำแหน่ง ครู 
 

นายทรงเกียรติ ปุริโส
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวรัตติกาล จันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู  (พนักงานราชการ) 

นางสาวรัตนาภรณ์ ซาซิโย
ตำแหน่ง ครู  (อัตราจ้าง)
 
Comments