กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนายปราศัย อุบาลี
ตำแหน่ง ครู


นางกิ่งกาญจน์ วรรณโคตร
ตำแหน่ง ครู
 

นายจีรพงษ์ คำสียา
ตำแหน่ง ครู
 

นางอำนวยกิจ อุตสาห์รัมย์

ตำแหน่ง ครู


นางสาวสาวิณี เฮ่ประโคน

ตำแหน่ง ครู


นางภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์
ตำแหน่ง ครู

นางศันสุนีย์ แสงพิมาย

ตำแหน่ง ครู


นางสาวมลฤดี ดิลกพิบูล

ตำแหน่ง ครู
 

นายธนกร กมลเวช

ตำแหน่ง ครู


นางสาวภาวิดา จันทพันธ์

ตำแหน่ง ครู


นางสาวปาจรีย์  มารังรัมย์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
 


Mrs.ANWI SILVI GASI TEKEH
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ


Mr.KRISTIAN JHON ACEBO APOSTOL
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

Comments