ครูพิเศษ

 
นายทรงศักดิ์ ทองนุช
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)


นายทรงเกียรติ ปุริโส
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวริศรา คงเมือง
 ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)


Mrs.ANWI SILVI GASI TEKEH
ตำแหน่ง ครู (อัตรจ้าง) 


นางสาวรัตติกาล จันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู  (อัตราจ้าง)

นางสาวรัตนาภรณ์ ซาซิโย
ตำแหน่ง ครู  (อัตราจ้าง) 
Mr.KRISTIAN JHON ACEBO APOSTOL
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

Comments