คณะผู้บริหาร


  
   
ดร.ภูวนาถ  ยุพานวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 

นางสาววิภาวี  บุบพาพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางจารุวรรณ  ตอนสันเทียะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายอุทัย  รอดกระโทก
ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Comments