คณะผู้บริหาร


  
   
นายศักดิ์  ซารัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 
นายรังสิมันตุ์  เชือนรัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางสาววิภาวี  บุบพาพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางจารุวรรณ  ตอนสันเทียะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพรเทพ  สังฆะมณี
ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

 นายอุทัย  รอดกระโทก
ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Comments