คณะผู้บริหาร

  
   

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0633699156
E-mail : sanya@bual.ac.th
นางสาววิภาวี  บุบพาพันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :0807256653 
E-mail : wiphawee@bual.ac.th

 
นางจารุวรรณ  ตอนสันเทียะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 09022606794 
E-mail : jaruwan@bual.ac.th


นายชยพล  สมคิด
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 เบอร์โทรศัพท์ : 0634922445 
E-mail : chayapon@bual.ac.th


 นางพรญาณี  คำสอน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล
 เบอร์โทรศัพท์ : 0622322998 
E-mail : phonyanee@bual.ac.th
Comments