บุคลากร

 

สายงาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

จำนวนบุคลากร

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชาย

หญิง

รวม

1.สายบริหาร

ผู้อำนวยการ

-

-

1

1

-

1

รองผู้อำนวยการ

-

-

3

3

-

3

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

 

1

-

1

-

1

รวม

-

1

4

5

-

5

2.สายสนับสนุนการสอน

แนะแนว

-

-

-

-

-

-

บรรณารักษ์

-

1

-

1

-

1

พัสดุ

-

1

-

-

1

1

ธุรการ

-

1

-

-

1

1

การเงินและบัญชี

-

1

-

-

1

1

รวม

-

4

-

1

3

4

3.สายผู้สอน (กลุ่มสาระฯ)

คณิตศาสตร์

-

6

5

5

6

11

วิทยาศาสตร์

-

6

4

2

8

10

ภาษาไทย

-

7

1

3

5

8

สังคมศึกษา ฯ

-

7

1

3

5

8

ศิลปศึกษา

-

5

1

4

2

6

สุขและพลศึกษา

-

3

1

3

1

4

การงานอาชีพ ฯ

-

10

1

5

6

11

ภาษาต่างประเทศ

-

1

2

1

7

8

รวม

-

50

20

26

44

75