หน้าแรก


เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  B.K. 2022
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผลงาน โกงไหม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

วิดีโอ YouTube

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Fanpage : บัวหลวงวิทยาคม

Embed gadget

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

 

"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการภูวนาถ ยุพานวิทย์ พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมถวายจัตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 


"ทำดี ทำง่าย ให้เลือด"
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางพุทธวรรณ สมจิต ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในพิธีเปิดการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 22) โดยงานอนามัย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
"โครงการรักษ์ภาษาไทย"
    วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร 
 
"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสัตยา สุจริตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม "เทศกาลทานาบาตะ"
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม “ทานาบาตะ” (Tanabata) โดยมี นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลทานาบาตะ ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เรียกว่า “ทังซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว 


"ยิ้มง่าย ไหว้สวย และการประกวดมารยาทไทย"
       วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานโรงเรียนวิถีพุทธ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยในโครงการ "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

 

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม"
   วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยนายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี 

"ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ปี 2565"
     วันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ปีการศึกษา 2565 โดยนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรรหาตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น  


แผนเผชิญเหตุ

แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

                                      
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์