HomeTBA613: Financial and Management Accounting
บธ.613:  การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร

แนวคิดและแหล่งที่มาของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินของกิจการ ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีบริหาร อันประกอบด้วยประเภทของต้น วิธีการบัญชีต้นทุนรวม ต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ผลต่างต้นทุนการผลิต การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน และการควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานผลการปฏิบัติงาน