Home

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ 
"BU Google Volunteer"
              
                    จากนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Google Apps ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้คณาจารย์สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้โดยอิสระ ดังนั้นฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารจึงได้จัดโครงการ "BU Google Volunteer" ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับอาสาสมัครมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Google Apps ในการเรียนการสอนโดยขอรับอาสาสมัครดังนี้
1. วิทยากรอาสา และ/หรืออาสาพี่เลี้ยง (สร้าง Sites ได้และยินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบการสอนผ่าน Site วิชา)
2. คณาจารย์ที่อาสาออกแบบการสอนผ่านการสร้าง Sites วิชา (ขอรับคำปรึกษาจากวิทยากรและพี่เลี้ยง)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ 
สมัครได้ที่