โครงการสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้ทราบว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำไปใช้งานและประกอบอาชีพได้อย่างไร ได้เปิดโลกทัศน์และสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้งานจริง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมในที่ทำงาน เรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์มองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต