หนังสือ/ตำรา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ศิลปะการพูด
The Art of Speaking

ธุรกิจสายการบิน
Airline Business