หนังสือ/ตำรา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว


สัมมนาปัญหาของประเทศ
ในเอเชียอาคเนย์
Seminar on SEA Problems


ศิลปะการพูด
The Art of Speaking