หนังสือ/ตำรา เล่มล่าสุด
ภาคการศึกษาที่ 3/2559

Revise Your Writing Skills:
A Short Revision of Basic
English Writing Skills for University Students

ภาคการศึกษาที่ 2/2559


การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย
PHP และ MySQL

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/business/OH417_pimolphan.c_5-60.jpg

ทักษะสำหรับนักธุรกิจ
Business Professional Skills


ธุรกิจสายการบิน
Airline Business

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/architecture/9789742193454/INT254_mamop.s_1-2560.jpg

การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหาร
Retail Space and Restaurant Design


คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics


เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Machines


Writing for Effective Business
Communication


English Pronunciation


English for Professional
Communication Arts I


ภาคการศึกษาที่ 1/2559

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/graduate/marketing-management-1

การจัดการทางการตลาด
Marketing Management


English Phonetics


การบริหารความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship
Management


Critical Reading


การบริหารองค์การและปัจเจกบุคคล
Management of Organizations 
and Individuals


การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/humanities/9789742193270

การจัดการโรงแรม
Hotel Managementการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Transport for Tourism


ศิลปะการพูด
The Art of Speaking


การบริหารความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship
Management


Sociolinguistics


สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves


ภาคการศึกษาที่ 3/2558


เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics


ภาคการศึกษาที่ 3/2558


Revise Your Writing Skills:
A Short Revision of Basic
English Writing Skills for University Students


ภาคการศึกษาที่ 2/2558


การตลาดบริการ
Services Marketing


การสื่อข่าวขั้นสูง:
หลักแนวคิดและการปฏิบัติ
Advanced News Reporting:
Principles Concept and Practice


กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อ
การบริหาร เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงองค์กร
Strategic Public Relations for
Corporate Identity, Image,
and Reputation Management


ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/commarts/9789742190590-2

การสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Creative Strategy


แคลคูลัส 1
Calculus I


ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
Accounting Information
for Management


Writing Made Easy


ภาคการศึกษาที่ 1/2558


การออกแบบสื่อ 4 มิติ
Time-based Media Design

 https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/accounting/9789742190316

หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I


การจัดการทางการตลาด
Marketing Management


ธุรกิจสายการบิน
Airline Business


English for Tourism:
Wonders of Thailand


การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting


การเขียนบทโฆษณา
Copywriting


English Phonetics


Inside Linguistics


ภาคการศึกษาที่ 3/2557

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/humanities/9789742193270

การจัดการโรงแรม
Hotel Management

สัมมนาปัญหาของประเทศ
ในเอเชียอาคเนย์
Seminar on SEA Problems


การวิจัยและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
Public Relations Research
and Evaluation


การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/engineering/9789742193461

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2:
หลักการ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/humanities/9789742193270

การจัดการโรงแรม
Hotel Management


สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences


การวางแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign Planning


การแปลไทยเป็นอังกฤษ
Thai-English Translation


A Basic Introduction to
Literature: A Simple Reader


English for Entrepreneurs II


ภาคการศึกษาที่ 1/2559


บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์
Packaging and Graphic Design
on Packaging


English for Professional
Communication Arts II

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/accounting/%E0%B8%9B%E0%B8%81%20AC315_T59030.jpg?attredirects=0

การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting


การบริหารทรัพยากรมนุย์
Human Resource Management

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/Accounting/9789782191412

การบัญชีสินทรัพย์
Asset Accounting


การเขียนบทโฆษณา
Copywriting


ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography of Tourism


หลักการตลาดสำหรับ
นักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for
Communication Arts


หลักการตลาด
Principles of Marketing


Inside Linguistics


การแปลอังกฤษเป็นไทย
English-Thai Translation


ภาคการศึกษาที่ 3/2558


การบริหารทรัพยากรมนุย์
Human Resource Management


English for Professional
Communication Arts II


ภาคการศึกษาที่ 2/2558


การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development


การบริหารความสัมพันธ์: องค์การและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
Relationship Management: 
Organization and Stakeholders


การบริหารองค์การและปัจเจกบุคคล
Management of Organizations
 and Individual


Writing for Effective Business
Communication


การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/accounting/9789742190538

หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting I


English Pronunciation


A Basic Introduction to
Literature: A Simple Reader


ภาคการศึกษาที่ 1/2558


การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography


โครงสร้างข้อมูล
Data Structures


การวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms


จิตวิทยาทั่วไป
General Psychologyการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Transport for Tourismการบริหารทรัพยากรมนุย์
Human Resource Management


ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
General Accounting for
Tourism and Hospitality


การบัญชีสินทรัพย์
Asset Accounting


การแปลอังกฤษเป็นไทย
English-Thai Translation


หลักการตลาดสำหรับ
นักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for
Communication Arts


ภาคการศึกษาที่ 2/2557

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/commarts/9789742192839

กลยุทธ์การจัดการโฆษณา
Advertising Management
Strategy

English for Professional
Communication Arts I


การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management


ศิลปะการพูด
The Art of Speaking


เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
Economics of International Finance


Targeting Sounds of English

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/science/kar-wikheraah-thang-sthiti-pheux-kar-tadsin-ci-thang-thurkic-1

การวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions


การสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Creative Strategy


การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
Management Planning
and Control


Revise Your Writing Skills:
A Short Revision of Basic
English Writing Skills for University Students


การสร้างพลังในการเจรจาต่อรอง
Negotiation Plus


ภาคการศึกษาที่ 1/2559


 กฎหมายธุรกิจ
Business Law


การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography


หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I


การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design


กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อ
การบริหาร เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงองค์กร
Strategic Public Relations for
Corporate Identity, Image,
and Reputation Management


การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์
Journalistic Writing


ธุรกิจสายการบิน
Airline Business


ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
General Accounting for
Tourism and Hospitality

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/accounting/9789742192549

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I


English Advanced Structure


การเขียนงานประชาสัมพันธ์
ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public
Relations Writing


ภาคการศึกษาที่ 3/2558


การจัดการ
Management


English for Professional
Communication Arts I


ภาคการศึกษาที่ 2/2558


คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics


การตลาดสินค้าแฟชั่น
Fashion Marketing


การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
Ground Passenger Service


การประชาสัมพันธ์:
หลักการและวิธีปฏิบัติ
Public Relations:
Principles and Practice


การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming


เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics


การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
 Management Planning and Control

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/commarts/9789742192914

การวางแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign Planning


Targeting Sounds of English


ภาคการศึกษาที่ 1/2558


พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Consumer Behavior in Tourism


กฎหมายธุรกิจ
Business Law


สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences


ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography of Tourism


การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design


การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing
Communications (IMC)


การเขียนงานประชาสัมพันธ์
ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public
Relations Writing

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/accounting/9789742192549

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I


การวิจัยและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
Public Relations Research 
and Evaluation


ภาคการศึกษาที่ 2/2557

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bookshelf/commarts/advertising-in-contemporary-society

การโฆษณากับสังคม
Advertising in Contemporary
Society