คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป                  รหัสวิชา ง๒๒๒๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๒       หน่วยการเรียน ๐.๕             เวลา ๔๐ ชั่วโมง

 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทักษะ และนิสัยการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนจากการทำงานต่อไปนี้

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ระดับและสาขาของเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการในการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพ รูปแบบวัสดุ ความสะดวกในการใช้ ความคุ้มค่า ตัดสินใจเลือกและใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

ในการศึกษาและการทำงานผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์วิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ผลการเรียนรู้

๑.     มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

๒.     รู้จักส่วนประกอบและเครื่องมือต่าง ใน ของโปรแกรม

๓.     สามารถเลือกใช้คำสั่งแถบเครื่องมือมาออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ

๔.     สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมได้

๕.     สามารถนำความรู้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

๖.     สามารถใช้งานโปรแกรมและประยุกต์ใช้กับสภาพจริงได้อย่างถูกต้อง

รวมทั้งหมด ผลการเรียนรู้

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments