ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายสมจิต มะลิวัลย์
อายุ : 26 ปี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา