หน้าแรก

                                                                                                                                               รูปภาพ จาก Internet


ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่รั้วเขียวเหลือง ปี2562
สู่การก้าวเดินตามฝัน
นักเรียน ม.1-6
ต้องตั้งใจเรียนรู้ ต่อสู้อุปสรรค มลพิษรอบข้าง
ใ้ห้สมกับความตั้งใจ 
ถึงจุดหมายที่ต้องการทุกคน
ครูขอเป็นกำลังให้กับนักเรียนทุกคนครับ
                                                                                                
                                                                                                ครูชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 29มีนาคม2562


    
                                                                                                                                                   รูปภาพจาก internet
     


  ทักทายกันครับ.................                                                                                                                               
              

        วันนี้โชคดี ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ ด้วย
google site  เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
       google site  ให้บริการการสร้างเว็บไซต์ฟรีแก่ผู้สนใจ
       คณะท่านวิทยากร ให้ความเมตตา ให้ความสนใจในการดูแล การทำงานตลอดเวลา บริการทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยความเต็มใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                 
   
การปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
สอนวิชาพื้นฐาน ม.2 รายวิชาดนตรีสากล2 ศ22103 จำนวน 11 คาบ ห้อง ม.2/1-2/11
       แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่1
       แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 2
       แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2  กอง 2

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       ที่ปรึกษา   ม. 2/6  
       การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2/6 ครั้งที่ 2

สอนรายวิชาเพิ่มเติม 
       ม.1 รายวิชาขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง1 ศ 21210
       ม.1 รายวิชาปฎิบัติคีย์บอร์ด1             ศ 21208
       ม.2 รายวิชาขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง3  ศ 22211
       ม.2 รายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด3             ศ 22209
       ม.3 รายวิชาขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง5  ศ 23213
       ม.3 รายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด5             ศ 23211


รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561                                                                                                   
    
เอกสารประกอบรายวิชาดนตรีสากล 1 ศ 21103
               
งานวิจัยในชั้นเรียน                                                                                                                                               
             


     

ผลการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561                                                                                          


ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561

1

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

81

ทอง

อันดับ43

 นายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

76

เงิน

อันดับ25

 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชลรัตน์อมฤต
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

72.33

เงิน

อันดับ25

เด็กชายกชเมธ  เลิศภูรินทร์
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

74.67

เงิน

อันดับ27

นายก้องภพ  ไตรแก้ว
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต        


5ศิลปะ-ดนตรีการประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.1-ม.3
62.8ทองแดงอันดับ221. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  สุนทรโอวาท
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จันทรนคร
4. เด็กหญิงขวัญชนก  บูชาบุญ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  กันตวรวัตน์
6. เด็กหญิงณหฤทัย  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงรส
9. เด็กหญิงนฤมล  กลมเลื่อม
10. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุทัยธรรม
11. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แกมนาค
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
13. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุรินทร์
14. เด็กหญิงภัททิยา  สิทธิโยธี
15. เด็กหญิงมธุรดา  เมธาวิชัย
16. เด็กหญิงมุกดา  เทียมพันธ์
17. เด็กหญิงลัคณา  ไข่สังข์
18. เด็กหญิงวริศรา  หัวนาค
19. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกจันทร์
20. เด็กหญิงศศิธร  มาเมือง
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  การะชัด
22. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุ่มทอง
24. เด็กหญิงสุภาพร  คงแท่น
25. เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณชนะ
26. เด็กหญิงสุวรรณดี  สังข์งาม
27. เด็กหญิงอภิสรา  เรือนจันทร์
28. เด็กหญิงอรตรีญา  สุนทโรวิก
29. เด็กหญิงอังคณา  พยุงวงษ์
30. เด็กหญิงอัญชิสา  เส็งเจริญ
31. เด็กหญิงอาจารี  เข็มทอง
32. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหาญ
33. เด็กหญิงเมวดี  จีระภิญโญ
นายชูศักดิื รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์

บันทึกรายงานการอบรม                                                                                                     บััติงาน
ระหว่างวันที่ 26-27ตุลาคม 2561 ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 


    บรรยากาศการอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย google sites.................................

         
   News การศึกษา

   ดวงชะตาประจำวัน..........................................................................

   ข่าวกีฬาที่น่าสนใจ


  
       


Comments