รางวัล  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา  และองค์กรครู
ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู  ประจำปี 2561


เป็นครูแกนนำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของชาติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ประจำปี 2561  
ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ระดับเขตเขตพื้นที่การศึกษา


ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68
กิจกรรม "เพลงคุณธรรม ม.ปลาย"  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


                                ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน