วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561
ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา